Algemene voorwaarden

Wigwam B.V.
Rokin 95, 1012 KM, Amsterdam
Telefoonnummer: 020-2234608, Maandag t/m Vrijdag, 10:00 – 17:00 (gesloten op feestdagen)
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 68743815
Btw-identificatienummer: NL857572738B01
Welke voorwaarden zijn van toepassing op onze producten en diensten?
De algemene voorwaarden van Wigwam.travel en de algemene voorwaarden van de betrokken uitvoerders zijn van toepassing.

Artikel 1 - Inleidende bepaling

 1. In deze boekingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
  Reisagent: Wigwam B.V. degene die in de uitoefening adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.
  Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.
  Reiziger:
  1. de opdrachtgever (aanmelder), of
  2. degene te wiens behoeve de door de reisagent verrichte diensten zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard.
  Opdracht: de overeenkomst tussen de reiziger en de reisagent, waarbij de reisagent zich jegens de reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords.
  Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 10:00 uur tot 17.00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen, tenzij de reisagent uitdrukkelijk aangeeft dat voor hem andere openingstijden gelden.
 2. De reisagent (of het boekingskantoor) is een dienstverlener op het gebied van reizen. Hij kan informeren, adviseren en reserveringen maken. De reisagent verleent deze diensten in uw opdracht. De boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van de reisagent. Hierop zijn enkele uitzonderingen.
 3. Als de reisagent zelf, op eigen naam reizen organiseert, of reizen verkoopt van een touroperator die niet in Nederland is gevestigd, wordt hij voor die reis aangemerkt als reisorganisator. Op die reis zijn dan de reisvoorwaarden van toepassing.
 4. De reisagent kan een reservering voor de reiziger maken. Hij brengt danb een overeenkomst tot stand tussen de reiziger en de door de reiziger gekozen dienstverlener. De reisagent is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Hij kan bijvoorbeeld reserveringen maken voor losse vliegtickets, treinkaartjes, theatertickets en hotelkamers, en verzekeringen voor de reiziger afsluiten.
 5. De reisagent is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via hem gereserveerde diensten. Hierop zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier, van toepassing. De reisagent is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door hem zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.
 6. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit en indien beschikbaar het nummer van mobiele telefoon en E-mailadres. Ook is de reiziger er zelf verantwoordelijk voor dat hij bij het op reis gaan in het bezit is van de juiste reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen). Hierover zal de reisagent de reiziger bij boeking wel algemene informatie kunnen verstrekken. De reisagent zal de opdrachtgever in het algemeen direct bij het geven van de opdracht een bevestiging verstrekken. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal deze de opdrachtgever toegezonden worden en kan de opdrachtgever binnen 2 werkdagen na ontvangst eventuele fouten in de bevestiging door de reisagent laten herstellen.
 7. De reisagent kan, mits dit van tevoren aan de klant bekend wordt gemaakt, voor het verlenen van zijn diensten een tarief in rekening brengen.

Artikel 2 - De opdracht in het algemeen

 1. De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de reiziger, alsmede het ten behoeve van de reiziger zo mogelijk reserveren van de door hem gewenste diensten.
 2. De opdrachtgever is jegens de reisagent en dienstverlener gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven. Indien voor een dienst van de reisagent zelf een vergoeding is verschuldigd, zal de reisagent dat vooraf bekend maken.
 3. Bij boeking via internet richt de reisagent het boekingsproces zodanig in dat de reiziger er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door de reisagent is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.
 4. De (opdracht-)bevestiging zal in het algemeen direct aan de opdrachtgever kunnen worden meegegeven, in welk geval deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst.
 5. In het geval de opdrachtbevestiging niet onmiddellijk kan worden meegegeven en door de reisagent wordt nagezonden, kan de opdrachtgever binnen twee werkdagen na ontvangst reclameren, bij gebreke waarvan de bevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en inhoud van de overeenkomst. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid door de opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.
 6. De opdrachtgever is zowel jegens de reisagent als jegens de dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverlening door de reisagent. De overige reizigers zijn voor hun deel aansprakelijk.

Artikel 3 - De reserveringsopdracht

 1. Informatieplicht opdrachtgever

  De opdrachtgever zal de, voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan de reisagent. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele telefoon en E-mailadres. Indien de opdrachtgever in zijn informatieplicht te kort schiet, komen de eventueel daaruit voortvloeiende negatieve financiële gevolgen voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Prijswijzigingen

  De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.
 3. Annuleringen/wijzigingen door de opdrachtgever

  Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulering- of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die de reisagent moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen.
 4. Kosten annuleren/wijzigen

  Het wijzigen of annuleren van je ticket of hotel brengt bijna altijd kosten van de luchtvaartmaatschappij of het hotel met zich mee. In veel gevallen is annuleren niet mogelijk. Daarnaast rekent Wigwam €25 kosten per wijziging.
 5. Mogelijkheid tot annuleren

  Indien er in de betreffende vakantie aanbieding staat vermeld dat de reis niet te annuleren is, kan de reis niet geannuleerd worden en is terugbetaling van de kosten helaas niet mogelijk.
 6. Annuleren van specifieke onderdelen

  Een reis bij Wigwam is altijd samengesteld uit verschillende onderdelen (vlucht en hotel), er kunnen verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn op elk van deze onderdelen.
 7. Het herroepingsrecht

  Het wettelijke herroepingsrecht is uitgesloten, je hebt niet het recht om binnen 14 dagen kosteloos te annuleren. De wet koop op afstand geldt niet voor logies en vervoer.
 8. Alle mededelingen van de reisagent of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever.

Artikel 4 - Betalingen

 1. De verschuldigde bedragen dienen binnen de door de reisagent aangegeven termijn aan de reisagent te zijn voldaan. De reisagent is bevoegd – zo nodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) – de verschuldigde bedragen te incasseren.
 2. De reisagent zal bij het verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen, welke in ieder geval niet hoger zal zijn dan conform de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s).
 3. Het restant van het verschuldigde dient uiterlijk op de in de bevestiging, c.q. factuur, genoemde datum door de reisagent te zijn ontvangen. Bij eventuele afwijkingen tussen bevestiging en factuur geldt de bevestiging.
 4. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. De reisagent heeft alsdan het recht de kosten als bedoeld in artikel 3.3 in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).
 5. Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

 1. De reisagent zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht moeten nemen.
 2. Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt de reisagent geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. De reisagent draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
 3. Voor zover de reisagent zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van de reisagent beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten.
 4. De reisagent is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.
 5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van de reisagent en/of de door deze ingeschakelde derde.

Artikel 6 - Documenten

 1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door de reisagent algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt.
 2. De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
 3. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de reisagent heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of de reisagent tekort is geschoten in zijn in het vorige lid bedoelde informatieverplichting.
 4. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

Artikel 7 - Rente en incassokosten

 1. De reiziger die niet tijdig aan de geldelijke verplichting jegens de reisagent heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd, tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.
 2. Voorts is de reiziger gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten overeenkomstig de wettelijke regeling normering incassokosten, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk hoog is.

Artikel 8 - Klachten

 1. Klachten over een door de reisagent gemaakte reservering, resp. over door de reisagent verstrekte adviezen en informatie, kunnen tot uiterlijk één maand na afloop van de gereserveerde dienst of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, tot één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum genoemd in de reisbescheiden, bij de reisagent worden ingediend.
 2. Indien de reiziger een klacht heeft over de uitvoering van de (reis)overeenkomst dient de reiziger deze klacht per e-mail aan de reisagent te melden op [email protected]
 3. De reisagent zal uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie via de e-mail of telefoon geven.
 4. Reizigers kunnen altijd klachten over Wigwam indienen via het online geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Commissie: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main

Artikel 9 - Geschillen

 1. Op alle geschillen tussen Wigwam en de opdrachtgever en/of (mede)reiziger(s) is het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend is de rechtbank Amsterdam bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.